HomeOver onsVisie

Visie

De Dukdalf is een plaats waar we leren om op een positieve wijze met elkaar om te gaan. Dat kan alleen slagen als leerlingen het gevoel hebben dat de school en de groep hen veiligheid en geborgenheid biedt. Dat betekent dat we zorgen voor een sfeer, waar leerlingen wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan. We geven extra aandacht aan leerlingen die om wat voor reden dan ook buiten de boot dreigen te vallen. Zowel leerlingen die meer uitdaging nodig hebben als leerlingen die stapsgewijs ondersteund moeten worden. Ook vinden we het van belang dat leerlingen een open en kritische houding wordt bijgebracht.

Persoonlijk leren

Van de ‘standaard leerstofjaarklassen school’ groeien we toe naar een school waarin we persoonlijk leren en doelgericht werken verder vormgeven en waarbij we de leerlingen steeds weer uitdagen (naar eigen mogelijkheden) keuzes te maken met behulp van een onderzoekende en lerende houding. De waarden die bij ons centraal staan en waaruit wij willen werken zijn:

  • Elkaar respecteren
  • Vertrouwen bieden (en hebben)
  • Veiligheid ervaren
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Geborgenheid ervaren (en bieden)

Basisschool De Dukdalf in Almere Buiten

Groepsklimaat

We vinden rust en structuur erg belangrijk. Wij vergroten de sociale vaardigheden van leerlingen door het inzetten van Taakspel. Taakspel levert een grote bijdrage aan een positief pedagogisch groepsklimaat. We bevorderen de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het leren samenwerken van leerlingen.

Gepersonaliseerd leren

Wij zorgen ervoor dat de leerlingen op onze school een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Het onderwijsaanbod in alle groepen is op elkaar afgestemd. De komende jaren is het onze ambitie dit ook doelgericht en waar mogelijk groepsdoorbroken aan te bieden aan leerlingen, zodat we nog meer tegemoetkomen aan hun persoonlijke ontwikkelingsbehoefte. Dit noemen wij gepersonaliseerd leren. Zo haalt een kind uit zichzelf wat erin zit en komt het tot de best mogelijke prestaties.

Onderwijs op maat

Bij het leerstofaanbod houden we rekening met de verschillende (leer)mogelijkheden van leerlingen door te differentiëren. De leerstof wordt bij de verschillende vakken nu nog op drie niveaus aangeboden, waarbij de wijze van instructie geven volgens het model directe instructie, coöperatieve werkvormen en vormen van zelfstandig werken recht doen aan de verschillen van onze leerlingen. We groeien er naar toe om onderwijs op maat te bieden. Indien nodig wordt er gewerkt met een eigen leerlijn. Bij het aanbieden van de leerstof zorgen wij ervoor dat leerlingen van elkaar kunnen leren en begrip krijgen voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Waar nodig krijgen leerlingen extra ondersteuning of juist meer uitdaging aangeboden. Voor leerlingen die meer aankunnen bieden wij een verrijkingsprogramma aan, indien nodig buiten de groep. Dit noemen wij de Duiventil. Het is onze ambitie dat elke kind het onderwijs krijgt dat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een optimale zorgstructuur vinden wij belangrijk. We maken gebruik van onderwijs-ondersteuning voor de groepen en stemmen ons onderwijs af op de leerbehoeften van de leerlingen. Daarbij werken we planmatig op het gebied van gedrag. Het analyseren van de leerresultaten dient als uitgangspunt voor ons handelen. Deze cyclus wordt twee keer per jaar herhaald. Dit noemen we opbrengstgericht werken.

Veranderende maatschappij

Onze school wil het kritisch vermogen, de zelfredzaamheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren, daarnaast bevorderen we de creatieve ontwikkeling bij leerlingen. Door het aanbieden van kennis worden de leerlingen voorbereid op de (steeds) veranderende maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de leerlingen en geeft er vorm aan. In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor de school dat de leerlingen vaardigheden leren om ook zelf naar nieuwe kennis te kunnen zoeken. De kennis van de leerlingen moet functioneren in de samenleving van morgen. De school streeft ernaar gebruik te kunnen maken van de nieuwste middelen en materialen. Het inzetten van 21e eeuwse vaardigheden is daarbij een sleutelbegrip evenals het onderzoekend en ontdekkend leren.