HomeVoor de oudersMedezeggenschapsraad

Ouderraad

Meepraten op school is in Nederland voor ouders heel gewoon. Ze hebben daar zelfs het recht toe. De medezeggenschapsraad (MR) van De Dukdalf bestaat uit vier ouders en vier leraren. In de vergaderingen komen schoolaangelegenheden aan de orde.

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsrecht en een adviesrecht t.a.v. voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag. De gezamenlijke inbreng van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van onderwijs op school. De leden hebben zitting voor 3 jaar. Deze raad vergadert regelmatig.

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de scholen binnen de Stichting Prisma bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen die onder dit bestuur vallen. Zij doen uitspraken over alle boven schoolse aangelegenheden.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn omschreven in het Medezeggenschapsreglement. Daarin is ook de verkiezing van de MR-leden geregeld. Iedere ouder/verzorger die een kind op school heeft, kan zich kandidaat stellen voor de MR. Een MR-lid wordt gekozen voor 3 jaar. Jaarlijks brengt de MR verslag uit en is er ruimte op de agenda voor eventuele verkiezingen. De MR bestaat op dit moment uit:

Oudergeleding Personeelsgeleding
Elizabeth van der Zanden Dunja Quené
Pauline van den Bos Lilian Bakker
Angela Oosterom Margriet Voigt- Tijms

Heeft u vragen aan de MR of wilt u iets met ons delen, dan kunt u altijd een mail sturen naar mr@dukdalf-almere.nl